CDG is een Algemeen Verbindend Verklaard certificatieschema (AVV). De AVV van het huidige certificatieschema (CDG versie 4.0) loopt af op 31 december 2023.

Certificatieschema CDG versie 5.0 (concept) is voorgelegd aan zowel het ministerie van LNV (deze dient de AVV-verklaring te verstrekken) als aan de RvA (Raad voor Accreditatie). Zodra er akkoord is gegeven door beide instanties en de definitieve versie bekend is, wordt u door CDG geïnformeerd.

U kunt het certificatieschema CDG versie 5.0 (concept) raadplegen op de website van Stichting CDG. Vanaf 1 januari 2024 worden de audits uitgevoerd tegen certificatieschema CDG versie 5.0.

De meest relevante wijzigingen van het certificatieschema worden hieronder per artikel toegelicht.

Artikel 2. Toepassingsgebied
De aanpassing is bedoeld om duidelijk te maken dat buitenlandse bedrijven die op de Nederlandse markt product leveren en daardoor onder CDG vallen, moeten voldoen aan regelgeving uit het land van vestiging.

Artikel 3. Managementsysteem
Algemene eisen: de verplichte registratie is onderdeel van directiebeoordeling geworden.
Documentenbeheer: beheer van registratie is onderdeel van documentenbeheer geworden.

Artikel 4. Bedrijfsvoering
De bepaling over Risico-Inventarisatie is herschreven. Het is aan het bedrijf om een RI&E uit te voeren en het bedrijf moet zelf vaststellen of een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie nodig is. Het verbeterplan als aparte bepaling is geschrapt, inhoudelijk is dit samengevoegd met de directiebeoordeling.

Artikel 5. Bedrijfsmiddelen

 • Personeel
  Baliemedewerkers zijn toegevoegd en er is duidelijk gemaakt dat distributeurs die vanuit de buurlanden op de Nederlandse markt opereren daartoe een Nederlands bewijs van vakbekwaamheid moeten hebben. Verder is hier expliciet opgenomen dat een bedrijf minstens over één medewerker moet beschikken met een bewijs van vakbekwaamheid distributie en opslag. Ook als een bedrijf dergelijke activiteiten uitbesteed heeft, blijft het voor die activiteiten verantwoordelijk. Ook om goed te kunnen uitbesteden, is eigen kennis van de materie van groot belang. Hetzelfde geldt voor het bewijs van vakbekwaamheid adviseren. Ieder bedrijf moet minstens één eigen medewerker hebben met dit bewijs.
 • Vergunning en gebouw
  Hier is de tekst zodanig aangepast dat duidelijk is dat het bedrijf altijd moet kunnen onderbouwen waarom de situatie m.b.t. vergunning of melding is zoals die is.
 • BRZO/ARI&E
  Deze bepaling is aangevuld met de verplichting om te kunnen aantonen dat indien van toepassing bij het bevoegd gezag een melding is gedaan van het overschrijden van de BRZO en/of ARI&E grenzen.
 • Noodplan
  Hier is expliciet gemaakt dat het interne noodplan is gekoppeld aan het fysiek opslaan van gewasbeschermingsmiddelen. De verplichting om een kopie van het plan naar lokale overheid te sturen is geschrapt.
 • Bedrijfshulpverlening
  Deze bepaling is redactioneel zo aangepast dat duidelijk is dat de concrete invulling en organisatie van bhv’ers maatwerk is dat rekening houdt met de risico’s bij het individuele bedrijf.
 • Transport
  Toegelicht onder welke voorwaarden de CDG-deelnemer wel of niet jaarlijks aantoonbaar moet worden doorgelicht door een daartoe opgeleide veiligheidsadviseur.

Artikel 6. op de markt brengen van het product

 • Eisen aan voorlichting
  Advisering wordt aangevuld met een verwijzing naar het ICM-model zoals dat is gebaseerd op de ICM-principes vanuit Wageningen UR.
 • Ketenclausule
  De tekst met betrekking tot de ketenclausule is verduidelijkt zodat handel niet onmogelijk wordt gemaakt, maar wel geborgd wordt dat Nederlands product niet via U-bochtconstructies buiten de gecertificeerde bedrijven om op de Nederlandse markt komt.
 • Identificatie en naspeurbaarheid
  Voor zover bij bedrijven sprake is van zowel een handelsfunctie als loonwerker moeten de middelen voor de handel duidelijk gescheiden zijn van de werkvoorraad.
 • Tracking en tracing
  Met het van kracht worden van het nieuwe schema krijgen CDG-deelnemers nog een jaar om e.e.a. te realiseren.