De coronacrisis levert ernstige problemen op voor de sierteeltsector in de afzet van hun producten. MPS begrijpt dat kwekers in een lastige situatie verkeren en dat duurzaamheid nu niet het belangrijkste is. MPS is 25 jaar geleden door kwekers en voor kwekers opgericht. Vanuit die gedachte ondersteunen we de sector en maken we tegelijkertijd ook deel uit van diezelfde sector. Hoewel wij begrijpen dat certificatie op dit moment niet op de eerste plaats staat, is het van belang om gecertificeerd te blijven. Wanneer de situatie weer normaliseert, neemt de vraag naar gecertificeerde producten weer toe.

Wij hopen dat uw bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk lijden onder de huidige omstandigheden en wensen u de komende tijd veel sterkte.

Hieronder leest u de laatste updates omtrent het coronavirus en MPS-ECAS.

13 mei 2020
Onlangs heeft premier Mark Rutte een toespraak gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van corona in Nederland. We komen nu in een fase waarbij we de overgang moeten maken naar de 1,5 metersamenleving. Voor MPS-ECAS betekent dit de overgang van audits op afstand naar het uitvoeren van audits op locatie. Vanaf maandag 18 mei wordt weer gestart met het uitvoeren van audits op locatie. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Klik hier voor deze richtlijnen.

23 april 2020
Op 21 april jl. heeft minister-president Mark Rutte de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die gaan gelden na 28 april. Het advies vanuit het RIVM om thuis te blijven én te werken blijft voor zover bekend tot 19 mei van kracht. MPS-ECAS respecteert de adviezen zoals opgesteld door de Nederlandse regering. Dit betekent dat MPS-ECAS tot 19 mei in principe geen audits op locatie uitvoert.
Het kan voorkomen dat een organisatie, ondanks alle aangepaste richtlijnen, haar certificaat dreigt te verliezen. MPS-ECAS ziet de noodzaak om een oplossing te bieden voor deze organisaties. Voor deze bedrijven zullen wij waar mogelijk en onder bepaalde voorwaarden een uitzondering maken en de audit op locatie uitvoeren met inachtneming van de richtlijnen opgesteld door het RIVM. Onze afdeling planning kan samen met uw bedrijf de situatie beoordelen en indien noodzakelijk een audit op locatie inplannen.

16 april 2020
Op dit moment zijn er door MPS-ECAS al tientallen audits op afstand uitgevoerd voor MPS-ABC. Naast MPS-ABC worden er ook audits op afstand uitgevoerd voor de MPS-schema’s MPS-Florimark GTP, MPS-Florimark TraceCert, MPS-Quality, MPS-Socially Qualified en MPS-Waterzuivering. Omdat MPS-GAP gebenchmarkt is aan GLOBALG.A.P. zijn wij verplicht de richtlijnen van GLOBALG.A.P. te volgen. Dit betekent dat er momenteel een risicobeoordeling uitgevoerd wordt op basis waarvan het certificaat met een aantal maanden verlengd kan worden. GLOBALG.A.P. ontwikkelt op dit moment richtlijnen voor het uitvoeren van remote audits voor al hun schema’s. Zodra deze richtlijnen bij ons bekend zijn, zullen we u hierover direct informeren.

Voor alle overige schema’s waarvoor MPS-ECAS audits uitvoert, hebben de schema-eigenaren richtlijnen opgesteld waarin zij aangeven hoe gehandeld moet worden indien de audit niet op locatie kan worden uitgevoerd. Heeft u vragen over de actuele status van deze richtlijnen, neem dan contact op met Service & Support via info@ecas.nl of 0174 – 615 715.

2 april 2020
Het kabinet besloot afgelopen dinsdag dat de coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Wij volgen deze richtlijnen. Dit betekent dat de door ons genomen maatregelen zoals hieronder genoemd in ieder geval tot 28 april van kracht zijn.

23 maart 2020
De sierteeltsector wordt ongekend hard getroffen door de coronacrisis. De MPS-groep leeft mee en doet er alles aan om gezamenlijk, met alle schakels in de keten, kwekers te blijven ondersteunen. Wij begrijpen dat het een zeer moeilijke situatie is en doen ons uiterste best om te zorgen dat u gecertificeerd blijft binnen de regels en voorwaarden die de schema-eigenaar stelt. Hieronder leest u op welke manier wij uw en onze bedrijfscontinuïteit waarborgen.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben wij een aantal maatregelen genomen rondom het auditen. Het is hierbij belangrijk het advies van het RIVM op te volgen.

Vanwege de gezondheidsrisico’s rondom het coronavirus en de afgekondigde maatregelen door de overheid, en voorwaarden van de schema-eigenaren, heeft MPS-ECAS besloten om de audits tot nader order op afstand uit te voeren. Het is mogelijk dat er een bedrijfsbezoek plaatsvindt op een later moment.

Wat houdt een audit op afstand in?
De auditor neemt telefonisch contact met u op om af te stemmen op welke manier de audit wordt uitgevoerd. Tijdens de audit worden documenten beoordeeld en vindt er waar mogelijk een rondgang door het bedrijf plaats via bijvoorbeeld Skype, FaceTime of WhatsApp.

Hoe wordt een audit op afstand uitgevoerd?
Om de audit zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij van u het volgende:

  • Mocht u niet over Skype, FaceTime, WhatsApp of een vergelijkbaar programma beschikken, download dan een van deze programma’s dan op uw smartphone, tablet of computer. Beschikt u niet over een smartphone, tablet of computer, kijk dan of u een dergelijk apparaat van bijvoorbeeld een familielid of medewerker kunt gebruiken.
  • Zet formulieren en registraties gereed op uw computer zodat u deze kunt tonen aan de auditor.
  • De auditor zal u wellicht vragen om documenten naar hem/haar te e-mailen. Deze documenten worden beoordeeld door de auditor en vervolgens verwijderd. De documenten worden niet opgenomen in uw dossier. Indien dit wel noodzakelijk is, bespreekt de auditor dat met u. Wij volgen hierin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Indien interviews met medewerkers onderdeel zijn van de audit dan vinden deze telefonisch of via bovengenoemde programma’s plaats.

Door middel van een audit op afstand zorgen wij ervoor dat uw certificaat geldig blijft of verlengd kan worden. Afhankelijk van de eisen van de schema-eigenaar kan de audit op afstand op een later moment worden aangevuld met een audit op het bedrijf. Dit kan een aangekondigde of onaangekondigde audit zijn.

Een audit op afstand is niet mogelijk voor initiële inspecties. Om een certificaat voor de eerste keer toe te kunnen kennen, dient een fysieke audit op het bedrijf volgens de voorwaarden van het certificatieschema uitgevoerd te worden.

Gevolgen verlenging certificaten
De gevolgen voor de verlenging van de certificaten na het afronden van een audit op afstand van MPS-certificaten zijn hier te vinden. MPS-ECAS is de certificatie-instelling (CI) die naast de certificaten van MPS ook andere certificaten controleert. De gevolgen voor de verlenging van een dergelijk certificaat na het afronden van een audit op afstand zijn te vinden op de website van het betreffende certificaat. 

Annulering van de audit
De regels voor het annuleren van audits blijven van kracht. Meldt u de audit minder dan tien werkdagen voor de auditdatum af, dan ontvangt u een factuur voor 75 procent van het auditbedrag. Bij een afmelding op de dag van de audit ontvangt u een factuur van 100 procent van het auditbedrag.

Indien een audit door u wordt geannuleerd en verzet, is het mogelijk dat een nieuwe audit niet voor de verloopdatum van uw certificaat kan worden uitgevoerd of dat er onvoldoende tijd ligt tussen de nieuwe auditdatum en de verloopdatum van het certificaat. Uw certificaat kan hierdoor verlopen.

MPS-ECAS is niet verantwoordelijk voor het feit dat uw bedrijf (tijdelijk) niet gecertificeerd is en voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien wanneer u zelf een audit annuleert.

Bezoek aan of vanuit MPS en MPS-ECAS in het algemeen
Niet alleen de auditoren komen niet meer langs op uw bedrijf, dit geldt ook voor andere afdelingen binnen onze organisatie. Tot nader order vinden er geen bezoeken plaats vanuit MPS en MPS-ECAS aan andere organisaties en ontvangen wij geen bezoekers op ons kantoor. We zullen proberen de reeds gemaakte afspraken door te laten gaan via Skype of telefonisch, maar wanneer dit niet mogelijk is zijn we helaas genoodzaakt de afspraak uit te stellen.