Het geactualiseerde certificatieschema van MPS-ABC (v16.2) zal per 9 oktober 2023 van kracht zijn. Op de website van Stichting MPS vindt u de nieuwe versie van dit schema en bijhorende documenten onder ‘Documenten’.

Wat betekent dat voor u?
Met ingang van 9 oktober 2023 zal MPS-ECAS audits uitvoeren tegen de nieuwe versie van MPS-ABC.

Wijzigingen
In de nieuwe versie is op een aantal criteria wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Aanpassing monsternamebeleid
  Monsternames voor residu-analyses worden met ingang van v16.2 op basis van een steekproef uitgevoerd. Daarnaast is er een aanscherping op het registreren van informatie over het genomen monster door de monsternemer.
  De werkwijze van de steekproef is beschreven in het document ‘Werkwijze selectie monstername MPS-ABC v16.2’. Dit document is onderdeel van het certificatieschema MPS-ABC, waarvan u de nieuwste versie vanaf 28 september 2023 op de website van MPS kunt vinden.
 • Verlengde testfase Betrouwbaarheidsindex (BI)
  De testfase van de BI is verlengd tot en met Q3 van 2024. In deze testfase worden de punten net als nu wel toegekend, maar hebben deze scores nog geen gevolgen voor deelnemers. Gedurende deze testfase zal een aantal schaduwberekeningen plaatsvinden. Zo kan beoordeeld worden of de toegekende punten recht doen aan en daadwerkelijk iets zeggen over de betrouwbaarheid van de deelnemer.
 • Wijziging termijn afhandeling audits
  Er is een termijn van vier weken ingesteld om een audit te accorderen. Mocht de audit binnen deze vier weken geen akkoord krijgen, wordt de status NQ aan de deelnemer toegekend tot het moment dat de deelnemer de audit akkoord heeft bevonden.
 • Nieuwe naam: MPS-Lijst verboden werkzame stoffen
  Onlangs is de naam van de MPS-Zwarte lijst gewijzigd naar ‘MPS-Lijst verboden werkzame stoffen’. Deze naam is vanaf heden in de nieuwe schemadocumenten van MPS-ABC verwerkt.
 • Toevoeging verificatie-audit aan beoordelingsmethodiek
  Er is een verificatie-audit toegevoegd aan de beoordelingsmethodiek van MPS-ABC. Deze verificatie-audit vervangt de extra audit die uitgevoerd wordt wanneer blijkt dat er een verschil van meer dan 10 punten zit tussen het resultaat van de bedrijfsaudit en de kwalificatieberekening. De focus van een verificatie-audit ligt op de thema’s waar het grootste puntenverschil voorkomt. De verificatie-audit wordt altijd remote (op afstand) uitgevoerd, waardoor deze maximaal de helft van een reguliere audit beslaat.
 • Gevolg kwalificatie bij opslag verboden werkzame stoffen
  In versie 16.1 van het schema MPS-ABC was het niet toegestaan middelen of stoffen op te slaan die voorkomen op de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen, maar had dit nog geen gevolgen voor de kwalificatie. In versie 16.2 is het sanctiebeleid aangepast en krijgt een MPS-ABC deelnemer 12 weken de tijd om middelen die op deze lijst voorkomen op een verantwoorde manier af te voeren.
 • Uitzondering op IPM-plan
  Er wordt een uitzondering gemaakt op de verplichting om over een IPM-plan te beschikken voor bedrijven die enkel producten uit de natuur verzamelen.